Algemene Voorwaarden

Laatst bewerkt: 7 December 2019
Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Definities
1. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

2. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd methet eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

3. De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijkfunctioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of anderzaken, geen uitgezonderd.

4. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van denotaris. Als de opdracht wordt versterkt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door denatuurlijk persoon te zijn verleend.

5. Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijnvan een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert hetverleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van allewerkzaamheden ter zake.

6. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijke overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voortekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

7. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dande cliënt.

8. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is de notaris bevoegd zijnwerkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 7 bepaald. Ingeval aande werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstighetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijk bepaling in dekoopovereenkomst.

9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bijoverschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijk rente verschuldigd. Indieninvorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van decliënt.

10. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader isde notaris onder meer verplicht: in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meerhet vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijk Transacties temaken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie of voordoet.

11. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige die personen bij,voor of namens de notaris werkzaam zijn.

12. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet wordengecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij bij de akte en/ofaanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemdeuitzonderen