rust en zekerheid, nu en in de toekomst

Wij zijn HJ Notariaat


HJ Notariaat (voorheen Notariskantoor Feikema) is een fullservice kantoor. Wij verlenen kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening en advies, werken met korte lijnen, korte wachttijden, een lage drempel en met duidelijke voorwaarden en tarieven.

dienstverlening

Vanuit onze vestiging in Castricum verzorgt ons kantoor al meer dan 105 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving, van Alkmaar tot Amsterdam, van Hoorn tot Zaandam.

Een fullservice notariaat in Castricum sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
8/11/2021
De certificering van aandelen

Een aandeel geeft de aandeelhouder een tweetal rechten: economisch recht en stemrecht. Door certificering van aandelen is het mogelijk om deze rechten op te splitsen. In dit artikel leggen we u uit wat de certificering van aandelen inhoudt, waarom de certificering van aandelen wenselijk kan zijn en welke stappen u moet doorlopen wanneer u aandelen wilt certificeren.

Wat is certificering van aandelen?

Bij de certificering van aandelen ontvangt de aandeelhouder certificaten van aandelen in ruil voor de aandelen zelf. De aandelen worden overgedragen aan een zogenoemd Stichting Administratiekantoor (STAK). Het stemrecht is gekoppeld aan de aandelen. Dit betekent dat de Stichting Administratiekantoor als nieuwe aandeelhouder het stemrecht mag uitoefenen.

De certificaten van de aandelen geven de certificaathouder het recht op een dividenduitkering. Feitelijk betekent dit dat het winstrecht en het stemrecht door de certificering van de aandelen worden gesplitst. Met andere woorden: door de certificering van aandelen heeft de certificaathouder nog wel de economische eigendom van de onderneming in handen, maar heeft hij geen stem in de algemene vergadering van aandeelhouders.  

Waarom kan certificering van aandelen nodig zijn?

Het bovenstaande lijkt misschien wat omslachtig, maar het certificeren van aandelen kan om verschillende redenen wel wenselijk zijn. Redenen om aandelen te certificeren, zijn bijvoorbeeld:

  • het waarborgen van de continuïteit van de onderneming;
  • bedrijfsopvolging;
  • winstrecht voor werknemers.

We leggen dat hieronder verder uit.

Het waarborgen van de continuïteit van de onderneming

Bij certificering van aandelen worden alle aandelen – en daarmee dus het feitelijke kapitaal van de vennootschap – overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor. De STAK krijgt hierdoor de zeggenschap over het bedrijf, want aan de aandelen is immers ook het stemrecht van de ​​aandeelhouders in de algemene vergadering gekoppeld. In de praktijk zal dit stemrecht worden uitgeoefend door het bestuur van de STAK. Door dit bestuur zodanig in te richten dat er in geval van een calamiteit in de privésituatie een opvolger het stemrecht kan uitoefenen, blijft de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd.

Bedrijfsopvolging

Als duidelijk is dat de kinderen – of andere familieleden – in de toekomst het bedrijf zullen overnemen, is het door certificering van aandelen mogelijk dat zij alvast beginnen met het opbouwen van vermogen binnen de vennootschap. Als de oorspronkelijke aandeelhouders – dus bijvoorbeeld de ouders – plaatsnemen in het bestuur van de STAK, behouden zij het stemrecht en blijven zij bepalen welke koers het bedrijf vaart.

Het kan ook aan de orde zijn dat niet alle kinderen het bedrijf willen overnemen. Door de aandelen te certificeren is het mogelijk om dan toch alle kinderen een gelijk deel van het vermogen van de onderneming toe te kennen, zonder dat zij zich ook daadwerkelijk bemoeien met de gang van zaken binnen de onderneming.

Winstrecht voor werknemers

Door via een werknemers-STAK – een deel van de – aandelen onder te brengen bij de werknemers, krijgt iedere werknemer een deel van de certificaten van de aandelen. Op deze manier delen werknemers mee in de winst van de onderneming. Omdat alleen de STAK stemrecht mag uitoefenen tijdens de algemene vergadering, hebben de individuele werknemers geen stemrecht.

Hoe gaat de certificering van aandelen in zijn werk?

Als de keuze is gemaakt om over te gaan tot de certificering van aandelen, dienen er een aantal stappen te worden doorlopen. In de eerste plaats moet er een Stichting Administratiekantoor worden opgericht. Vervolgens moet er worden vastgesteld onder welke voorwaarden de aandelen worden gecertificeerd. Met name de verhouding tussen het bestuur van de STAK en de certificaathouders moet daarbij goed worden vastgelegd. Tot slot vindt de uiteindelijke overdracht van de aandelen plaats. 

Wilt u meer weten over de certificering van aandelen of wilt u advies over de inrichting van uw vennootschap, neem dan contact op met de experts van HJ Notariaat.  


Verder lezen →
20/10/2021
Wat is kapitaalvermindering?

Bij kapitaalvermindering stort de naamloze vennootschap (nv) of de besloten vennootschap (bv) een deel van het geld dat de aandelen vertegenwoordigt, terug aan de aandeelhouders. Het kapitaal van de vennootschap wordt hierdoor lager. Kapitaalvermindering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan de vennootschap met het eigen kapitaal aandelen inkopen. Ook is het mogelijk om aandelen die geplaatst zijn, in te trekken. Maar kapitaalvermindering kan ook gebeuren door de waarde per aandeel te verminderen of door het agio – het verschil tussen de waarde bij uitgifte en de waarde volgens de statuten – terug te betalen aan de aandeelhouders. We noemen het verminderen van de waarde per aandeel ook wel afstempeling.

Fiscale gevolgen van kapitaalvermindering

Wanneer de vennootschap overgaat tot kapitaalvermindering, dan heeft dit in veel gevallen fiscale gevolgen voor zowel de aandeelhouder als de onderneming. Het is daarom goed om kritisch te bekijken op welke manier het beste tot kapitaalvermindering over kan worden gegaan. Een – wettelijk toegestane - manier om te voorkomen dat er belasting moet worden afgedragen, is door de aandelen af te stempelen. Deze term kwam eerder al even voorbij. Het afstempelen van aandelen betekent dat de waarde per aandeel wordt verlaagd. We leggen hieronder uit wat dit concreet betekent.

Het afstempelen van aandelen

In de statuten van de vennootschap is vastgelegd wat de waarde van een aandeel is. We noemen dit de nominale waarde van het aandeel. De werkelijke waarde van het aandeel bij uitgifte kan hoger liggen dan de nominale waarde. Dat verschil, dus het verschil tussen de werkelijke waarde en de nominale waarde, noemen we het agio. Als de onderneming het kapitaal wil verminderen, is het mogelijk om het agio terug te betalen aan de aandeelhouders. In dat geval moet hierover vaak belasting betaald worden.

Om afdracht aan de fiscus te voorkomen, is het ook mogelijk om de aandelen af te stempelen. Bij het afstempelen van de aandelen wordt de nominale waarde van de aandelen verminderd. Stel dat het aandelenkapitaal een nominale waarde heeft van €18.000. Als er voor €17.000 aan aandelen wordt afgestempeld, dan wordt de nieuwe nominale waarde van het aandelenkapitaal dus €1.000. De aandeelhouders krijgen €17.000 uitgekeerd.

Procedure tot kapitaalvermindering

Om de aandelen af te kunnen stempelen, is een wijziging van de statuten nodig. Het nieuwe nominale bedrag moet daarin immers worden opgenomen. Wanneer de aandeelhouders willen overgaan tot kapitaalvermindering, dan moet dit eerst in de algemene vergadering van aandeelhouders worden besproken. In de uitnodiging voor de algemene vergadering moet in ieder geval worden vermeld wat het doel is van de kapitaalvermindering.

Als de aandeelhouders in de algemene vergadering een besluit hebben genomen over de kapitaalvermindering, dan leggen zij dit vast in een zogenoemd aandeelhoudersbesluit. Voorheen moest dit aandeelhoudersbesluit voor de duur van twee maanden bij de Kamer van Koophandel ter inzage worden neergelegd. Dat het besluit bij de Kamer van Koophandel lag, moest bekend gemaakt worden in een landelijk dagblad. Zo kregen eventuele schuldeisers de kans om het besluit in te zien en zich hierover uit te spreken.

Na de periode van twee maanden, konden de aandeelhouders bij de arrondissementsrechtbank een verklaring van non-verzet aanvragen. Uit deze verklaring bleek dat er door de schuldeisers geen bezwaar is gemaakt tegen de kapitaalvermindering.

Uitkeringstoets

Sinds 1 oktober 2012 is het niet meer nodig om het aandeelhoudersbesluit ter inzage te leggen bij de Kamer van Koophandel. Wel moet er door het bestuur getoetst worden of het ook na het afstempelen van de aandelen nog mogelijk is om – eventuele toekomstige – schuldeisers te blijven betalen. Dit noemen we de uitkeringstoets. Dit is een belangrijke toets. Toetst het bestuur onvoldoende of er voldoende geld in de onderneming blijft om de schuldeisers te betalen en ontstaat hierdoor op een later moment schade, dan is het bestuur hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

Wilt u meer informatie over het afstempelen van aandelen, de uitkeringstoets of kapitaalvermindering in het algemeen, neemt u dan contact met ons op.

Verder lezen →
6/9/2021
Digitaal oprichten van een bv

Volgens de Europese Richtlijn (Richtlijn EU 2019/1151) moet het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zijn om een besloten vennootschap (bv) digitaal op te richten. Hoewel we deze datum inmiddels achter ons hebben liggen, is het op dit moment nog niet mogelijk om een bv digitaal op te richten. HJ Notariaat praat u bij over de laatste ontwikkelingen rondom het digitaal oprichten van een bv. 

Waarom uw bv digitaal oprichten? 

Het oprichten van een bv is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. De oprichters moeten samen naar de notaris en zie al die agenda’s maar eens op elkaar af te stemmen. Bovendien zijn er vaak reistijd en reiskosten gemoeid met een bezoek aan de notaris. En tijd is geld. Met de mogelijkheid van het digitaal oprichten van een bv wordt het ineens een stuk makkelijker om een bv op te richten. Dit betekent een besparing van tijd en dus ook een besparing op de kosten. 

Waarom is het digitaal oprichten van een bv nu nog niet mogelijk? 

In de Europese Richtlijn van 2019 staat dat alle lidstaten vanaf 1 augustus 2021 de mogelijkheid moeten bieden om een besloten vennootschap digitaal op te richten. Om de regels uit de richtlijn uit te werken in nationale wetgeving, is tijd nodig. Er moet immers een wetsvoorstel worden geschreven en hierover moet in de Eerste en Tweede Kamer worden gestemd. 

Onder andere het bestrijden van de coronapandemie zorgde ervoor dat het de Nederlandse overheid niet lukte om het digitaal oprichten van een bv uit te werken in de nationale wetgeving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van een jaar te krijgen, om zo het wetgevingstraject af te ronden. Tot het moment dat de Europese Richtlijn is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, is het digitaal oprichten van een bv dus nog niet mogelijk. 

Regels voor het oprichten BV 

Het oprichten van een rechtspersoon is geregeld in artikel 2:4 Burgerlijk Wetboek. Hierin staat onder meer dat er een akte van oprichting vereist is. Omdat het hier om een rechtshandeling gaat, is het aan de notaris om vast te stellen of ieder van de oprichters ook

daadwerkelijk de wil heeft om de rechtspersoon op te richten. Voordat de notaris de akte kan opstellen, controleert hij of zij de identiteit van de oprichters. De oprichters moeten daarvoor op dit moment nog in persoon bij de notaris langsgaan. 

De notaris zorgt nu al voor de registratie in het handelsregister. Toch is dit niet zo specifiek in de nationale wetgeving vastgelegd. Nu er aan de wettekst gesleuteld wordt in verband met de mogelijkheid om een bv digitaal op te richten, is dit een mooi moment om ook de registratie in het handelsregister door de notaris in de wet vast te leggen. 

Wat moet er in de nieuwe wetgeving komen te staan? 

Voor wat betreft de digitale oprichting van een bv verplicht de richtlijn de lidstaten om op een aantal onderwerpen nadere voorschriften op te stellen. Waar in ieder geval wetgeving over moet komen is over: 

● Welke procedures er zijn rondom het waarborgen van de handelingsbekwaamheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de oprichters. 

● Hoe de identiteit wordt vastgesteld. 

● Hoe gezorgd wordt dat de gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld. 

● Welke procedures er zijn rondom verificatie van rechtmatigheid en benoeming. 

Daarnaast geeft de richtlijn op een aantal onderwerpen facultatieve punten om uit te werken in de wetgeving weer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rol van de notaris. 

Hoe gaat de digitale oprichting van een bv in zijn werk? 

In het conceptwetsvoorstel staat in ieder geval dat de notaris moet zijn aangesloten op een speciaal systeem voor gegevensverwerking, dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt beheerd. Via dit systeem vindt het gesprek met de oprichters van de bv digitaal plaats. 

Een belangrijk verschil met het fysiek oprichten van een bv, is dat de oprichters straks dus niet meer in persoon langsgaan bij de notaris, maar dat het contact plaatsvindt via de beveiligde videoverbinding. Niet alleen het gesprek vindt digitaal plaats. Ook het ondertekenen van de akte en het controleren van de identiteit gebeurt via de online verbinding. 

Waar staan we nu? 

Het conceptwetsvoorstel is op 15 juni 2021 gepubliceerd. Iedereen die verbeterpunten had, kon dit tot 12 juli 2021 doorgeven. Vervolgens wordt het wetsvoorstel behandeld in de ministerraad, zal de Raad van State er advies over uitbrengen en daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer over de wet stemmen. Voorlopig zijn we er dus nog niet. 

HJ Notariaat is sterk digitaal georiënteerd en volgt de ontwikkelingen op de voet. Zodra er mogelijkheden zijn om een bv digitaal op te richten, dan zullen wij daar direct op aansluiten.

Wilt u meer informatie over het (digitaal) oprichten van een bv, neemt u dan contact met ons op.

Verder lezen →