Dé familienotaris van Noord-Holland:
specialist in familierecht, erfrecht en particulier vastgoed.

Rust en zekerheid,
nu en in de toekomst.

HJ Notariaat is een notariskantoor gespecialiseerd in familierecht, erfrecht en particulier vastgoed met twee vestigingen in Castricum (voormalig kantoor van mr. S.M. Feikema en Tuitjenhorn (voormalig kantoor van mr. A.B.M.S. Wijnbeld).

U kunt bij HJ Notariaat onder meer terecht voor persoonlijk advies op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen, het opmaken van uw testament en advies omtrent samenlevingsvormen, scheiding en verdeling en nalatenschapsplanning. Ook kunt u natuurlijk bij ons terecht voor de aankoop van uw woning of (oversluiting) van uw hypotheek. HJ Notariaat helpt u om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Een oriënterend gesprek is altijd kosteloos.
dienstverlening

Vanuit onze vestigingen in Castricum en Tuitjenhorn verzorgen wij al meer dan 100 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving.

Specialist in familierecht en erfrecht.
Alles wat u moet regelen, is ook goed gergeld.

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
8/11/2022
Prinsjesdag: jubelton en verhoging overdrachtsbelasting

Uit het coalitieakkoord bleek al dat de regeringspartijen van plan waren om de schenkingsvrijstellingen zoals we ze nu kennen, aan te pakken. Afgelopen juli beschreven we in een blog het voornemen om met name de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning af te bouwen en in 2024 zelfs helemaal af te schaffen.

De plannen uit het coalitieakkoord zijn inmiddels verder uitgewerkt. Op Prinsjesdag diende staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2023 in. Naast de schenkingsvrijstellingen is er in het Belastingplan 2023 ook aandacht voor de hoogte van de overdrachtsbelasting. Wat betekent dit wetsvoorstel voor de consument en wat kan de notaris hier voor rol in spelen?

Afschaffen jubelton

Zoals we in onze eerdere blog al beschreven, was de regering van plan om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te verlagen. Op dit moment is het nog mogelijk om een persoon die tussen de achttien en veertig jaar oud is, eenmalig een bedrag van € 106.671 (de zogenoemde jubelton) te schenken. Het geschonken bedrag moet de ontvanger gebruiken voor het aankopen of verbouwen van een woning, het afkopen van het recht van erfpacht of voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

In het wetsvoorstel staat dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 wordt verlaagd tot € 28.947. Per 1 januari 2024 geldt er geen schenkingsvrijstelling meer die specifiek toeziet op de eigen woning. In het coalitieakkoord werd ook al gesproken over deze afschaffing en in dat opzicht laat het wetsvoorstel dan ook weinig verrassends zien.

Spreidingsmogelijkheid schenkingsvrijstelling eigen woning

Tot op heden was het mogelijk om gespreid over drie opeenvolgende jaren te schenken. Dit kan een optie zijn als u niet direct over het volledige bedrag beschikt, maar wel graag maximaal gebruik wilt maken van de schenkingsvrijstelling. In het coalitieakkoord werd al gesproken over het beperken van deze spreidingsmogelijkheid. Wie in 2022 nog gebruikmaakt van de schenkingsvrijstelling, kan het bedrag slechts over twee jaar spreiden en de spreidingsmogelijkheid voor schenkingen gedaan na 2022 vervalt, zo spraken de partijen met elkaar af. In het wetsvoorstel zijn deze afspraken overgenomen. Wie gespreid wil schenken voor de eigen woning en maximaal gebruik wil maken van de jubelton, zal dus in 2022 het eerste deel van de schenking moeten verrichten en in 2023 het resterende deel.

Verhoging van de overdrachtsbelasting

Het afschaffen van de jubelton en het beperken van de spreidingsmogelijkheid komen nagenoeg overeen met de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Dat ligt iets anders voor de verhoging van de overdrachtsbelasting. In het coalitieakkoord spraken de partijen met elkaar af dat het tarief van de overdrachtsbelasting omhoog zou gaan van 8 naar 9%. In het wetsvoorstel is dit tarief nog iets hoger, namelijk 10,4%. Wie vanaf 1 januari 2023 een woning koopt, maar er niet zelf (al dan niet tijdelijk) in gaat wonen, betaalt 10,4% belasting over de waarde van de woning.

De regering vindt het nodig om de overdrachtsbelasting te verhogen, omdat zo de positie van starters en doorstromers verbetert ten opzichte van beleggers. Jarenlang was het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting 6%. Vanaf 1 januari 2021 is dit verhoogd naar de 8% zoals we dat nu kennen. Het tarief van de overdrachtsbelasting gaat per 1 januari 2023 dus opnieuw omhoog. Voor mensen die een woning kopen om er zelf in te gaan wonen, verandert het wetsvoorstel niets. Starters onder de 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting en kopers vanaf 35 jaar die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken, betalen twee procent overdrachtsbelasting.

De rol van de notaris

Een schenkingsovereenkomst kunt u zelf opstellen. Daarvoor is inmenging van een notaris niet verplicht. Toch kan het, zeker wanneer het gaat om grotere bedragen, raadzaam zijn om een notaris in te schakelen. De notaris is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en kan u informeren over de mogelijkheden van gespreid schenken en de fiscale voordelen die daarmee samenhangen.

De schenkingsovereenkomst kunt u bij de notaris laten vastleggen in een notariële akte. Deze akte kunt u gebruiken als bewijs van uw schenking wanneer de Belastingdienst hier vragen over heeft. Daarnaast is de notariële akte op ieder moment op te vragen en kan deze bij uw overlijden veel duidelijkheid bieden voor uw nabestaanden.

Wilt u in 2022 nog gebruikmaken van de jubelton of wilt u meer informatie over gespreid schenken, neem dan contact op met HJ Notariaat.

Verder lezen →
3/10/2022
De risico's van ongehuwd samenwonen

Veel mensen gaan ongehuwd samenwonen en realiseren zich niet wat de gevolgen zijn als ze op een zeker moment uit elkaar gaan. Hoe zit het in zo’n geval bijvoorbeeld met de kinderen en de alimentatie die betaald moet worden? In dit artikel bespreken we de risico’s van ongehuwd samenwonen en vertellen we u ook wat de notaris voor u kan doen om de risico’s van ongehuwd samenwonen in te perken.   

Ongehuwd samenwonen

Steeds meer mensen kiezen ervoor om ongehuwd te gaan samenwonen. De norm van eerst trouwen en dan pas samen in een huis gaan wonen, is al jaren aan het verschuiven. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn er vooraf afspraken gemaakt over wat er gebeurt als u en uw partner uit elkaar gaan. Wanneer u ongehuwd gaat samenwonen, dan moet u deze afspraken apart maken in een samenlevingsovereenkomst of een samenlevingscontract, als u hiervoor iets wilt regelen. Een notaris kan u helpen bij het opstellen hiervan, zodat u hierbij niets over het hoofd ziet.

Familiaire betrekking met en gezag over de kinderen

Zeker als er kinderen in het huishouden wonen, is het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn. Wist u bijvoorbeeld dat de ouders van een kind dat binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren wordt, automatisch zeggenschap over een kind hebben en er bovendien automatisch een familiaire betrekking ontstaat?

Bij ongehuwd samenwonen is dat niet zo. De moeder waaruit het kind geboren is, krijgt in dit geval automatisch het gezag. De moeder is ook de enige juridische ouder. De andere ouder moet het kind eerst erkennen om de familiaire betrekking met het kind te laten ontstaan en een juridische ouder te worden. Het erkennen van een kind kan zowel voor als na de geboorte. Een (juridische) familiaire band met het kind hebben, betekent dat de ouder en het kind erfgenamen van elkaar zijn. Dat betekent dat zij bij het overlijden van een van hen, meedelen in de erfenis.

Wil de partner naast de familiaire band ook juridisch zeggenschap hebben over het kind, dus bijvoorbeeld inspraak hebben in medische behandelingen en een stem hebben in de schoolkeuze, dan kan deze na de geboorte het gezag over het kind aanvragen. Omdat het eenhoofdig gezag wijzigt in een gezamenlijk gezag, moeten de partner en de moeder dit samen via een verzoekschrift bij de rechtbank aanvragen. Voor het aanvragen van gezamenlijk gezag is geen termijn gesteld. Dat kan dus ook ruim na de geboorte. De moeder moet dan nog wel steeds samen met de ouder die het gezag wil krijgen, het gezamenlijk gezag aanvragen. Wanneer de ouders uit elkaar gaan, blijkt dat in de praktijk vaak een struikelblok om het gezamenlijk gezag alsnog te regelen. De ervaring leert daarom dat het goed is om, indien mogelijk, het gezamenlijk gezag kort na de geboorte te regelen.

Partneralimentatie

Dit zijn al twee zaken die u apart moet regelen als u ongehuwd gaat samenwonen. Maar ook als er geen kinderen in het spel zijn, kan ongehuwd samenwonen nadelige gevolgen hebben wanneer u besluit uit elkaar te gaan. Zo zijn de partners zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap niet zonder meer financieel verantwoordelijk voor elkaar. Dat betekent ook dat er bij het einde van de relatie geen alimentatieverplichting naar elkaar bestaat. Dit kan grote gevolgen hebben als er een verschil in inkomen is of als de ene partner veel meer werkt dan de andere partner en het huis bijvoorbeeld nog niet verkocht is.

Overigens is dit niet van toepassing op de kinderalimentatie. Als de ouders besluiten uit elkaar te gaan en het kind is erkend, dan gebeurt het vaststellen van de kinderalimentatie op dezelfde manier als wanneer er sprake zou zijn van een echtscheiding.

Overlijden

Als ongehuwd samenwonenden bent u geen erfgenamen van elkaar. Als u hiervoor niets regelt, dan betekent dit dat de erfgenamen de bezittingen van de overleden partner erven en dat u nergens aanspraak op kunt maken. Woont u ongehuwd samen met de persoon die overlijdt, dan bent u door het overlijden dus niet alleen uw partner kwijt, maar mogelijk ook het dak boven uw hoofd.  

Wilt u na het lezen van bovenstaande wél dat alles goed is geregeld bij een scheiding of overlijden? De notaris kan u begeleiden bij het opstellen van een samenlevingsovereenkomst. Hierin legt u alle afspraken vast voor het geval u uit elkaar gaat of een van de partners komt te overlijden. Meer weten? Neem gerust contact met ons op. 

Verder lezen →
19/7/2022
Het beneficiair aanvaarden van een erfenis

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis is een van de drie mogelijkheden die er zijn, wanneer een erflater overlijdt en er erfgenamen zijn. De andere opties zijn het zuiver aanvaarden en het verwerpen van een erfenis. In dit artikel gaan we in op wat beneficiair aanvaarden inhoudt, hoe de vereffeningsprocedure eruitziet en wat de rol van de notaris hierin is.

Waarom beneficiair aanvaarden?

Wanneer u erfgenaam bent en u vermoedt dat de schulden van de nalatenschap hoger zijn dan de bezittingen of u bent er niet van op de hoogte of er schulden zijn, dan kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. U krijgt dan wel de erfenis, maar indien er schulden zijn, bent u daarvoor niet aansprakelijk.

Alle erfgenamen krijgen afzonderlijk de keuze of, en zo ja, hoe zij de erfenis willen aanvaarden. Erfgenamen die jonger zijn dan achttien jaar, kunnen de erfenis enkel beneficiair aanvaarden of verwerpen. Zij hebben dus niet de keuze voor zuivere aanvaarding, zodat zij altijd worden beschermd zijn tegen eventuele schulden.

Kiest een van de erfgenamen voor het beneficiair aanvaarden van de erfenis, dan gelden er bijzondere regels voor de afwikkeling van de nalatenschap. Beneficiair aanvaarden van een erfenis brengt meer administratie met zich mee dan een zuivere aanvaarding. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt, omdat anders het risico bestaat dat de erfgenaam toch aansprakelijk is voor de schulden. De notaris kan hierin een belangrijke rol spelen.

Verklaring nalatenschap

Voor het beneficiair aanvaarden van een erfenis, vult u het formulier Verklaring nalatenschap in. Dat doet u bij de rechtbank die hoort bij de gemeente waarin de overleden persoon op het moment van overlijden woonde. Vult u het formulier in bij de notaris, dan zorgt deze ervoor dat het formulier bij de juiste rechtbank uitkomt.

Als er meerdere erfgenamen zijn, dan maken zij ieder afzonderlijk een keuze over het aanvaarden van de erfenis. Aanvaardt een van de erfgenamen beneficiair, dan hebben alle erfgenamen die nog geen keuze hebben gemaakt vanaf dat moment drie maanden de tijd om een keuze te maken. Kiezen ze zelf niet voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis, dan aanvaarden ze de erfenis na drie maanden automatisch beneficiair.

Welke keuze de verschillende erfgenamen ook maken, indien een van hen besluit beneficiair te aanvaarden, dan moet de hele erfenis worden afgewikkeld volgens de vereffeningsprocedure die hoort bij beneficiaire aanvaarding.

Het verloop van de vereffeningsprocedure

De keuze voor het beneficiair aanvaarden moet u doorgeven aan de rechtbank. Hiervoor betaalt u griffierecht. De rechtbank rekent griffierecht per aanvraag en niet per persoon. Het kan daarom handig zijn om de aanvraag samen met de andere erfgenamen in te dienen om zo kosten te besparen. Het griffierecht bedraagt in 2022 € 134 per aanvraag.

Alle erfgenamen die de erfenis beneficiair aanvaard hebben, moeten met elkaar de erfenis vereffenen, zoals dat heet. Dat betekent dat zij gezamenlijk de erfenis moeten afwikkelen volgens de wettelijke regels. Het is raadzaam om een van de erfgenamen aan te wijzen als uiteindelijke vereffenaar, die optreedt namens de overige erfgenamen. Zij dienen hiervoor een machtiging af te geven.

Vereffenen van de schulden

Met het eventuele geld en de spullen van de erflater, lossen de erfgenamen de schulden van de erflater af. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen, dan verdelen de erfgenamen het geld eerlijk over de schuldeisers. Ook hiervoor gelden speciale regels, omdat sommige schuldeisers meer recht op aflossing hebben dan andere schuldeisers.

Hierbij is het belangrijk dat de wet tot op de letter wordt gevolgd. Schiet een van de vereffenaars verwijtbaar tekort als het gaat om de verplichtingen die deze vanuit de wet heeft, dan kunnen schuldeisers de schulden toch verhalen op het eigen vermogen van de erfgenaam die beneficiair aanvaard heeft. Het inroepen van de hulp van een notaris kan dit helpen voorkomen.

Blijft er na de vereffening geld over, dan verdelen de erfgenamen dit onderling over alle personen die de erfenis zuiver of beneficiair aanvaard hebben.

Erfenis beneficiair aanvaarden?

Bij HJ Notariaat hebben we veel ervaring met de vereffeningsprocedure. Wilt u zeker weten dat de erfenis volgens de regels wordt afgewikkeld, dan kunnen wij dit voor u regelen. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Verder lezen →