rust en zekerheid, nu en in de toekomst

Wij zijn HJ Notariaat


HJ Notariaat (voorheen Notariskantoor Feikema) is een fullservice kantoor. Wij verlenen kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening en advies, werken met korte lijnen, korte wachttijden, een lage drempel en met duidelijke voorwaarden en tarieven.

dienstverlening

Vanuit onze vestiging in Castricum verzorgt ons kantoor al meer dan 105 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving, van Alkmaar tot Amsterdam, van Hoorn tot Zaandam.

Een fullservice notariaat in Castricum sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
6/9/2021
Digitaal oprichten van een bv

Volgens de Europese Richtlijn (Richtlijn EU 2019/1151) moet het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zijn om een besloten vennootschap (bv) digitaal op te richten. Hoewel we deze datum inmiddels achter ons hebben liggen, is het op dit moment nog niet mogelijk om een bv digitaal op te richten. HJ Notariaat praat u bij over de laatste ontwikkelingen rondom het digitaal oprichten van een bv. 

Waarom uw bv digitaal oprichten? 

Het oprichten van een bv is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. De oprichters moeten samen naar de notaris en zie al die agenda’s maar eens op elkaar af te stemmen. Bovendien zijn er vaak reistijd en reiskosten gemoeid met een bezoek aan de notaris. En tijd is geld. Met de mogelijkheid van het digitaal oprichten van een bv wordt het ineens een stuk makkelijker om een bv op te richten. Dit betekent een besparing van tijd en dus ook een besparing op de kosten. 

Waarom is het digitaal oprichten van een bv nu nog niet mogelijk? 

In de Europese Richtlijn van 2019 staat dat alle lidstaten vanaf 1 augustus 2021 de mogelijkheid moeten bieden om een besloten vennootschap digitaal op te richten. Om de regels uit de richtlijn uit te werken in nationale wetgeving, is tijd nodig. Er moet immers een wetsvoorstel worden geschreven en hierover moet in de Eerste en Tweede Kamer worden gestemd. 

Onder andere het bestrijden van de coronapandemie zorgde ervoor dat het de Nederlandse overheid niet lukte om het digitaal oprichten van een bv uit te werken in de nationale wetgeving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van een jaar te krijgen, om zo het wetgevingstraject af te ronden. Tot het moment dat de Europese Richtlijn is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, is het digitaal oprichten van een bv dus nog niet mogelijk. 

Regels voor het oprichten BV 

Het oprichten van een rechtspersoon is geregeld in artikel 2:4 Burgerlijk Wetboek. Hierin staat onder meer dat er een akte van oprichting vereist is. Omdat het hier om een rechtshandeling gaat, is het aan de notaris om vast te stellen of ieder van de oprichters ook

daadwerkelijk de wil heeft om de rechtspersoon op te richten. Voordat de notaris de akte kan opstellen, controleert hij of zij de identiteit van de oprichters. De oprichters moeten daarvoor op dit moment nog in persoon bij de notaris langsgaan. 

De notaris zorgt nu al voor de registratie in het handelsregister. Toch is dit niet zo specifiek in de nationale wetgeving vastgelegd. Nu er aan de wettekst gesleuteld wordt in verband met de mogelijkheid om een bv digitaal op te richten, is dit een mooi moment om ook de registratie in het handelsregister door de notaris in de wet vast te leggen. 

Wat moet er in de nieuwe wetgeving komen te staan? 

Voor wat betreft de digitale oprichting van een bv verplicht de richtlijn de lidstaten om op een aantal onderwerpen nadere voorschriften op te stellen. Waar in ieder geval wetgeving over moet komen is over: 

● Welke procedures er zijn rondom het waarborgen van de handelingsbekwaamheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de oprichters. 

● Hoe de identiteit wordt vastgesteld. 

● Hoe gezorgd wordt dat de gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld. 

● Welke procedures er zijn rondom verificatie van rechtmatigheid en benoeming. 

Daarnaast geeft de richtlijn op een aantal onderwerpen facultatieve punten om uit te werken in de wetgeving weer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rol van de notaris. 

Hoe gaat de digitale oprichting van een bv in zijn werk? 

In het conceptwetsvoorstel staat in ieder geval dat de notaris moet zijn aangesloten op een speciaal systeem voor gegevensverwerking, dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt beheerd. Via dit systeem vindt het gesprek met de oprichters van de bv digitaal plaats. 

Een belangrijk verschil met het fysiek oprichten van een bv, is dat de oprichters straks dus niet meer in persoon langsgaan bij de notaris, maar dat het contact plaatsvindt via de beveiligde videoverbinding. Niet alleen het gesprek vindt digitaal plaats. Ook het ondertekenen van de akte en het controleren van de identiteit gebeurt via de online verbinding. 

Waar staan we nu? 

Het conceptwetsvoorstel is op 15 juni 2021 gepubliceerd. Iedereen die verbeterpunten had, kon dit tot 12 juli 2021 doorgeven. Vervolgens wordt het wetsvoorstel behandeld in de ministerraad, zal de Raad van State er advies over uitbrengen en daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer over de wet stemmen. Voorlopig zijn we er dus nog niet. 

HJ Notariaat is sterk digitaal georiënteerd en volgt de ontwikkelingen op de voet. Zodra er mogelijkheden zijn om een bv digitaal op te richten, dan zullen wij daar direct op aansluiten.

Wilt u meer informatie over het (digitaal) oprichten van een bv, neemt u dan contact met ons op.

Verder lezen →
26/7/2021
‍Langdurig uitstel erfbelasting in schrijnende situaties

Een nieuwsbericht van RTL van 16 oktober 2020 trok de aandacht van de twee leden van de Tweede Kamer Lodders en Koerhuis (beiden van de VVD). In het nieuwsbericht vertelt Linda (49) dat ze uitgezaaide borstkanker heeft en dat ze naar alle waarschijnlijkheid nog voor de jaarwisseling zal overlijden. Zij en haar zoon Milo (13) verloren zes jaar eerder al hun man en vader. Dit betekent dat Milo na het overlijden van Linda wees zal worden. Milo hoopt na haar overlijden samen met de nieuwe vriend van zijn moeder in het huis te blijven wonen waar hij altijd met zijn ouders heeft gewoond. Omdat hij de wettelijke erfgenaam van zijn moeder is en hij erfbelasting over de verkregen erfenis moet betalen, is er een bedrag nodig van zo’n € 45.000. Milo is minderjarig en kan dus geen lening afsluiten voor dit bedrag. Op basis van de huidige wetgeving, betekent dit dat Milo het ouderlijk huis zal moeten verkopen.

Kamervragen

Dit nieuwsbericht was aanleiding voor Lodders en Koerhuis om Kamervragen te stellen aan de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) Hans Vijlbrief. Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat er: “in de periode 2012 tot en met 2016 in totaal ongeveer 140 minderjarige kinderen als wees een erfenis hebben ontvangen. In ongeveer driekwart van deze gevallen was er belasting verschuldigd over de erfenis.” Hoe vaak het daadwerkelijk om een vergelijkbare situatie als bij Milo gaat, is niet duidelijk.

Hardheidsclausule

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt ook dat Milo in dit geval niet valt onder de hardheidsclausule die al in de wet is opgenomen. Met de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2010 is er namelijk een getrapte vrijstelling voor jonge kinderen komen te vervallen. Om een beroep te doen op de hardheidsclausule moet het toepassen van de wet leiden tot een situatie die de wetgever niet had kunnen voorzien. Daarvan is door het vervallen van die getrapte vrijstelling geen sprake.

Beleidsbesluit

Omdat er voor dit soort schrijnende situaties op dit moment geen pasklare oplossing is en omdat de Staatssecretaris het niet gewenst vindt dat kinderen in een dergelijke situatie niet zonder meer recht hebben op uitstel van betaling, publiceerde hij een beleidsbesluit. Het beleidsbesluit loopt vooruit op een wijziging van de wetgeving en voorkomt dat kinderen die toch al in een verdrietige omstandigheid verkeren, ook nog eens erfbelasting moeten betalen en daardoor het ouderlijk huis moeten verlaten.  

Het beleidsbesluit wijzigt de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021. Kortweg houdt het beleidsbesluit in dat de ontvanger van de erfenis in een beperkt aantal situaties langdurig uitstel van betaling van de erfbelasting kan krijgen. Bovendien hoeft het kind in deze gevallen geen invorderingsrente te betalen.

Hoe werkt uitstel van erfbelasting in schrijnende situaties?

De belastingschuldige moet zelf een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling van erfbelasting. Het uitstel geldt vervolgens voor minimaal vijf jaar. De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor het uitstel en het niet innen van de invorderingsrente dat er voldoende zekerheid moet zijn dat de belastingplichtige ook daadwerkelijk de betalingsverplichting nakomt. Als het stellen van deze zekerheid voor de belastingschuldige leidt tot onevenredige gevolgen die niet in verhouding staan tot het doel van het stellen van zekerheid, dan kan de Belastingdienst afzien van de zekerheidseis.

Het uitstel geldt overigens niet alleen voor de aanslag erfbelasting, maar ook voor belastingaanslagen die behoren tot de boedel van de nalatenschap. Ook nu weer gaat het alleen om belastingaanslagen die bij het afdwingen van de betaling tot een schrijnende situatie zouden leiden.

Meer weten over uitstel van erfbelasting?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de beleidswijziging langdurig uitstel voor schrijnende situaties en de wetswijziging die hierop volgt, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Is er een minderjarige in uw omgeving die meer wil weten over uitstel van erfbelasting en of de vernieuwde regelgeving ook voor deze minderjarige van toepassing is, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek bekijken we of het uitstellen in deze persoonlijke situatie mogelijk is.

Verder lezen →
15/6/2021
Alles over de familiehypotheek

U wilt een huis kopen, maar met de alsmaar stijgende huizenprijzen en de krapte op de woningmarkt is dat lastig. Waar u voorheen met wat spaargeld en een modaal inkomen prima een huis kon kopen, is dat anno 2021 wel even anders. Een bank leent niet altijd genoeg geld om een huis te kunnen kopen. Een alternatief om toch uw droomhuis te kopen, is via een familiehypotheek. Zo komt u samen verder. In dit artikel vertellen we u er alles over.

Wat is een familiehypotheek?

Bij een familiehypotheek leent een kind geld van de ouders om een woning te financieren. De ouders ontvangen rente op het geleende bedrag. Er zijn twee soorten familiehypotheken:

• Het kind leent een deel bij de familie
• Het kind leent alles bij de familie

Net als bij een normale hypotheek bij de bank, wordt er een bedrag afgesproken. Hier wordt rente over betaald en er is een vooraf vastgestelde betaaltermijn.

Heeft het kind nog een schuld bij de ouders lopen, dan houdt de bank hier rekening mee. Bij het verstrekken van de gewone hypotheek telt de bank deze schuld mee bij de berekening van het bedrag wat het kind mag lenen. In sommige gevallen kan de bank daarom nog steeds nee zeggen tegen de bankhypotheek, omdat het inkomen van het kind mogelijk niet genoeg is om beide leningen af te lossen.

Wanneer is een familiehypotheek een interessante optie?

Een familiehypotheek kan een handige oplossing zijn als uw bank niet meer dan honderd procent van de waarde van uw woning wil financieren. In dit geval kunnen ouders het bedrag wat nodig is voor bijvoorbeeld notariskosten of een verbouwing bijleggen.
Voordelen bij een familiehypotheek:

• Als er een voordelig rentepercentage wordt afgesproken, kunnen de maandlasten voor het kind lager zijn dan bij een reguliere hypotheek.
• Voor de ouders levert een familiehypotheek meer op dan wanneer het spaargeld op de spaarrekening staat. Een mooie oplossing, want door de lage, of zelfs negatieve rente, is traditioneel sparen niet meer rendabel.

De overeenkomst van de familiehypotheek tekenen

Een familiehypotheek klinkt informeel, maar is wel degelijk een formele overeenkomst. Dus net als bij een hypotheek bij een bank, wordt de familiehypotheek vastgelegd in een overeenkomst. Beide partijen moeten zich hieraan houden. In de overeenkomst wordt onder andere vastgelegd wat de rente is, en hoelang de looptijd van de lening is.
Omdat een familiehypotheek een ingewikkelde financiële regeling is, is het raadplegen van een notaris aan te raden bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Een notaris weet op fiscaal gebied waar een soortgelijke overeenkomst aan moet voldoen. Zo voorkomt u vervelende risico's.

De familiehypotheek en hypotheekrenteaftrek

Ook bij een familiehypotheek kunt u gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Er zijn wel een aantal eisen:

• De rente mag niet veel hoger of lager zijn dan wat een bank zou vragen voor eenzelfde lening.
• Ook de looptijd moet ongeveer even lang zijn.

Als de overeenkomst tussen ouder en kind voldoet aan deze en de andere voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek, mag het kind de hypotheekrente aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.
Een notaris kan controleren of de overeenkomst aan alle juridische eisen voldoet. Ook de Belastingdienst kan de overeenkomst controleren.

De betaalde rente weer schenken aan het kind

De ouders hoeven geen belasting te betalen over de rente die zij ontvangen. Daarnaast kunnen ze het bedrag dat hun kind aan rente en aflossing betaalt, weer terugschenken.
Houdt hierbij wel rekening met het jaarlijkse bedrag dat ouders belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen.

De partner ook verantwoordelijk maken

Als het kind geld leent van zijn ouders en er een partner aanwezig is, zijn zij samen aansprakelijk voor de lening. Dit wordt standaard vastgelegd op het moment dat ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Als het kind en de schoonzoon- of dochter niet getrouwd zijn, of onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is het verstandig om apart vast te leggen dat beiden aansprakelijk zijn voor de schuld. Een overeenkomst als deze voorkomt mogelijke problemen in de toekomst.

De mogelijke nadelen van de familiehypotheek

Een familiehypotheek is een oplossing voor kinderen die wat hulp kunnen gebruiken bij de aankoop van hun woning. Maar er zijn wel risico’s aan verbonden:

• Het gaat om een groot bedrag met een lange looptijd. De ouders moeten het geld dus voor een langere periode kunnen missen.
• Bedenk van tevoren wat er kan gebeuren als het kind werkloos- of arbeidsongeschikt raakt. De ouders kunnen vragen of het kind een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

We vertelden net al dat het aan te raden is de overeenkomst van de familiehypotheek samen met een notaris op te stellen. Daarnaast raden wij u aan om de hypotheek te laten doorberekenen door een adviseur. Hiermee weet u zeker dat de overeenkomst aan de juiste eisen voldoet, aftrekbaar is en eventuele onenigheid wordt vermeden.

Wilt u meer weten over de familiehypotheek? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Verder lezen →