Blog

Blijf up to date

6/9/2021
Digitaal oprichten van een bv

Volgens de Europese Richtlijn (Richtlijn EU 2019/1151) moet het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zijn om een besloten vennootschap (bv) digitaal op te richten. Hoewel we deze datum inmiddels achter ons hebben liggen, is het op dit moment nog niet mogelijk om een bv digitaal op te richten. HJ Notariaat praat u bij over de laatste ontwikkelingen rondom het digitaal oprichten van een bv. 

Waarom uw bv digitaal oprichten? 

Het oprichten van een bv is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. De oprichters moeten samen naar de notaris en zie al die agenda’s maar eens op elkaar af te stemmen. Bovendien zijn er vaak reistijd en reiskosten gemoeid met een bezoek aan de notaris. En tijd is geld. Met de mogelijkheid van het digitaal oprichten van een bv wordt het ineens een stuk makkelijker om een bv op te richten. Dit betekent een besparing van tijd en dus ook een besparing op de kosten. 

Waarom is het digitaal oprichten van een bv nu nog niet mogelijk? 

In de Europese Richtlijn van 2019 staat dat alle lidstaten vanaf 1 augustus 2021 de mogelijkheid moeten bieden om een besloten vennootschap digitaal op te richten. Om de regels uit de richtlijn uit te werken in nationale wetgeving, is tijd nodig. Er moet immers een wetsvoorstel worden geschreven en hierover moet in de Eerste en Tweede Kamer worden gestemd. 

Onder andere het bestrijden van de coronapandemie zorgde ervoor dat het de Nederlandse overheid niet lukte om het digitaal oprichten van een bv uit te werken in de nationale wetgeving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel van een jaar te krijgen, om zo het wetgevingstraject af te ronden. Tot het moment dat de Europese Richtlijn is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, is het digitaal oprichten van een bv dus nog niet mogelijk. 

Regels voor het oprichten BV 

Het oprichten van een rechtspersoon is geregeld in artikel 2:4 Burgerlijk Wetboek. Hierin staat onder meer dat er een akte van oprichting vereist is. Omdat het hier om een rechtshandeling gaat, is het aan de notaris om vast te stellen of ieder van de oprichters ook

daadwerkelijk de wil heeft om de rechtspersoon op te richten. Voordat de notaris de akte kan opstellen, controleert hij of zij de identiteit van de oprichters. De oprichters moeten daarvoor op dit moment nog in persoon bij de notaris langsgaan. 

De notaris zorgt nu al voor de registratie in het handelsregister. Toch is dit niet zo specifiek in de nationale wetgeving vastgelegd. Nu er aan de wettekst gesleuteld wordt in verband met de mogelijkheid om een bv digitaal op te richten, is dit een mooi moment om ook de registratie in het handelsregister door de notaris in de wet vast te leggen. 

Wat moet er in de nieuwe wetgeving komen te staan? 

Voor wat betreft de digitale oprichting van een bv verplicht de richtlijn de lidstaten om op een aantal onderwerpen nadere voorschriften op te stellen. Waar in ieder geval wetgeving over moet komen is over: 

● Welke procedures er zijn rondom het waarborgen van de handelingsbekwaamheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de oprichters. 

● Hoe de identiteit wordt vastgesteld. 

● Hoe gezorgd wordt dat de gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld. 

● Welke procedures er zijn rondom verificatie van rechtmatigheid en benoeming. 

Daarnaast geeft de richtlijn op een aantal onderwerpen facultatieve punten om uit te werken in de wetgeving weer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rol van de notaris. 

Hoe gaat de digitale oprichting van een bv in zijn werk? 

In het conceptwetsvoorstel staat in ieder geval dat de notaris moet zijn aangesloten op een speciaal systeem voor gegevensverwerking, dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt beheerd. Via dit systeem vindt het gesprek met de oprichters van de bv digitaal plaats. 

Een belangrijk verschil met het fysiek oprichten van een bv, is dat de oprichters straks dus niet meer in persoon langsgaan bij de notaris, maar dat het contact plaatsvindt via de beveiligde videoverbinding. Niet alleen het gesprek vindt digitaal plaats. Ook het ondertekenen van de akte en het controleren van de identiteit gebeurt via de online verbinding. 

Waar staan we nu? 

Het conceptwetsvoorstel is op 15 juni 2021 gepubliceerd. Iedereen die verbeterpunten had, kon dit tot 12 juli 2021 doorgeven. Vervolgens wordt het wetsvoorstel behandeld in de ministerraad, zal de Raad van State er advies over uitbrengen en daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer over de wet stemmen. Voorlopig zijn we er dus nog niet. 

HJ Notariaat is sterk digitaal georiënteerd en volgt de ontwikkelingen op de voet. Zodra er mogelijkheden zijn om een bv digitaal op te richten, dan zullen wij daar direct op aansluiten.

Wilt u meer informatie over het (digitaal) oprichten van een bv, neemt u dan contact met ons op.

Verder lezen →
26/7/2021
‍Langdurig uitstel erfbelasting in schrijnende situaties

Een nieuwsbericht van RTL van 16 oktober 2020 trok de aandacht van de twee leden van de Tweede Kamer Lodders en Koerhuis (beiden van de VVD). In het nieuwsbericht vertelt Linda (49) dat ze uitgezaaide borstkanker heeft en dat ze naar alle waarschijnlijkheid nog voor de jaarwisseling zal overlijden. Zij en haar zoon Milo (13) verloren zes jaar eerder al hun man en vader. Dit betekent dat Milo na het overlijden van Linda wees zal worden. Milo hoopt na haar overlijden samen met de nieuwe vriend van zijn moeder in het huis te blijven wonen waar hij altijd met zijn ouders heeft gewoond. Omdat hij de wettelijke erfgenaam van zijn moeder is en hij erfbelasting over de verkregen erfenis moet betalen, is er een bedrag nodig van zo’n € 45.000. Milo is minderjarig en kan dus geen lening afsluiten voor dit bedrag. Op basis van de huidige wetgeving, betekent dit dat Milo het ouderlijk huis zal moeten verkopen.

Kamervragen

Dit nieuwsbericht was aanleiding voor Lodders en Koerhuis om Kamervragen te stellen aan de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) Hans Vijlbrief. Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat er: “in de periode 2012 tot en met 2016 in totaal ongeveer 140 minderjarige kinderen als wees een erfenis hebben ontvangen. In ongeveer driekwart van deze gevallen was er belasting verschuldigd over de erfenis.” Hoe vaak het daadwerkelijk om een vergelijkbare situatie als bij Milo gaat, is niet duidelijk.

Hardheidsclausule

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt ook dat Milo in dit geval niet valt onder de hardheidsclausule die al in de wet is opgenomen. Met de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2010 is er namelijk een getrapte vrijstelling voor jonge kinderen komen te vervallen. Om een beroep te doen op de hardheidsclausule moet het toepassen van de wet leiden tot een situatie die de wetgever niet had kunnen voorzien. Daarvan is door het vervallen van die getrapte vrijstelling geen sprake.

Beleidsbesluit

Omdat er voor dit soort schrijnende situaties op dit moment geen pasklare oplossing is en omdat de Staatssecretaris het niet gewenst vindt dat kinderen in een dergelijke situatie niet zonder meer recht hebben op uitstel van betaling, publiceerde hij een beleidsbesluit. Het beleidsbesluit loopt vooruit op een wijziging van de wetgeving en voorkomt dat kinderen die toch al in een verdrietige omstandigheid verkeren, ook nog eens erfbelasting moeten betalen en daardoor het ouderlijk huis moeten verlaten.  

Het beleidsbesluit wijzigt de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021. Kortweg houdt het beleidsbesluit in dat de ontvanger van de erfenis in een beperkt aantal situaties langdurig uitstel van betaling van de erfbelasting kan krijgen. Bovendien hoeft het kind in deze gevallen geen invorderingsrente te betalen.

Hoe werkt uitstel van erfbelasting in schrijnende situaties?

De belastingschuldige moet zelf een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling van erfbelasting. Het uitstel geldt vervolgens voor minimaal vijf jaar. De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor het uitstel en het niet innen van de invorderingsrente dat er voldoende zekerheid moet zijn dat de belastingplichtige ook daadwerkelijk de betalingsverplichting nakomt. Als het stellen van deze zekerheid voor de belastingschuldige leidt tot onevenredige gevolgen die niet in verhouding staan tot het doel van het stellen van zekerheid, dan kan de Belastingdienst afzien van de zekerheidseis.

Het uitstel geldt overigens niet alleen voor de aanslag erfbelasting, maar ook voor belastingaanslagen die behoren tot de boedel van de nalatenschap. Ook nu weer gaat het alleen om belastingaanslagen die bij het afdwingen van de betaling tot een schrijnende situatie zouden leiden.

Meer weten over uitstel van erfbelasting?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de beleidswijziging langdurig uitstel voor schrijnende situaties en de wetswijziging die hierop volgt, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Is er een minderjarige in uw omgeving die meer wil weten over uitstel van erfbelasting en of de vernieuwde regelgeving ook voor deze minderjarige van toepassing is, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek bekijken we of het uitstellen in deze persoonlijke situatie mogelijk is.

Verder lezen →
15/6/2021
Alles over de familiehypotheek

U wilt een huis kopen, maar met de alsmaar stijgende huizenprijzen en de krapte op de woningmarkt is dat lastig. Waar u voorheen met wat spaargeld en een modaal inkomen prima een huis kon kopen, is dat anno 2021 wel even anders. Een bank leent niet altijd genoeg geld om een huis te kunnen kopen. Een alternatief om toch uw droomhuis te kopen, is via een familiehypotheek. Zo komt u samen verder. In dit artikel vertellen we u er alles over.

Wat is een familiehypotheek?

Bij een familiehypotheek leent een kind geld van de ouders om een woning te financieren. De ouders ontvangen rente op het geleende bedrag. Er zijn twee soorten familiehypotheken:

• Het kind leent een deel bij de familie
• Het kind leent alles bij de familie

Net als bij een normale hypotheek bij de bank, wordt er een bedrag afgesproken. Hier wordt rente over betaald en er is een vooraf vastgestelde betaaltermijn.

Heeft het kind nog een schuld bij de ouders lopen, dan houdt de bank hier rekening mee. Bij het verstrekken van de gewone hypotheek telt de bank deze schuld mee bij de berekening van het bedrag wat het kind mag lenen. In sommige gevallen kan de bank daarom nog steeds nee zeggen tegen de bankhypotheek, omdat het inkomen van het kind mogelijk niet genoeg is om beide leningen af te lossen.

Wanneer is een familiehypotheek een interessante optie?

Een familiehypotheek kan een handige oplossing zijn als uw bank niet meer dan honderd procent van de waarde van uw woning wil financieren. In dit geval kunnen ouders het bedrag wat nodig is voor bijvoorbeeld notariskosten of een verbouwing bijleggen.
Voordelen bij een familiehypotheek:

• Als er een voordelig rentepercentage wordt afgesproken, kunnen de maandlasten voor het kind lager zijn dan bij een reguliere hypotheek.
• Voor de ouders levert een familiehypotheek meer op dan wanneer het spaargeld op de spaarrekening staat. Een mooie oplossing, want door de lage, of zelfs negatieve rente, is traditioneel sparen niet meer rendabel.

De overeenkomst van de familiehypotheek tekenen

Een familiehypotheek klinkt informeel, maar is wel degelijk een formele overeenkomst. Dus net als bij een hypotheek bij een bank, wordt de familiehypotheek vastgelegd in een overeenkomst. Beide partijen moeten zich hieraan houden. In de overeenkomst wordt onder andere vastgelegd wat de rente is, en hoelang de looptijd van de lening is.
Omdat een familiehypotheek een ingewikkelde financiële regeling is, is het raadplegen van een notaris aan te raden bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Een notaris weet op fiscaal gebied waar een soortgelijke overeenkomst aan moet voldoen. Zo voorkomt u vervelende risico's.

De familiehypotheek en hypotheekrenteaftrek

Ook bij een familiehypotheek kunt u gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Er zijn wel een aantal eisen:

• De rente mag niet veel hoger of lager zijn dan wat een bank zou vragen voor eenzelfde lening.
• Ook de looptijd moet ongeveer even lang zijn.

Als de overeenkomst tussen ouder en kind voldoet aan deze en de andere voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek, mag het kind de hypotheekrente aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.
Een notaris kan controleren of de overeenkomst aan alle juridische eisen voldoet. Ook de Belastingdienst kan de overeenkomst controleren.

De betaalde rente weer schenken aan het kind

De ouders hoeven geen belasting te betalen over de rente die zij ontvangen. Daarnaast kunnen ze het bedrag dat hun kind aan rente en aflossing betaalt, weer terugschenken.
Houdt hierbij wel rekening met het jaarlijkse bedrag dat ouders belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen.

De partner ook verantwoordelijk maken

Als het kind geld leent van zijn ouders en er een partner aanwezig is, zijn zij samen aansprakelijk voor de lening. Dit wordt standaard vastgelegd op het moment dat ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Als het kind en de schoonzoon- of dochter niet getrouwd zijn, of onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is het verstandig om apart vast te leggen dat beiden aansprakelijk zijn voor de schuld. Een overeenkomst als deze voorkomt mogelijke problemen in de toekomst.

De mogelijke nadelen van de familiehypotheek

Een familiehypotheek is een oplossing voor kinderen die wat hulp kunnen gebruiken bij de aankoop van hun woning. Maar er zijn wel risico’s aan verbonden:

• Het gaat om een groot bedrag met een lange looptijd. De ouders moeten het geld dus voor een langere periode kunnen missen.
• Bedenk van tevoren wat er kan gebeuren als het kind werkloos- of arbeidsongeschikt raakt. De ouders kunnen vragen of het kind een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

We vertelden net al dat het aan te raden is de overeenkomst van de familiehypotheek samen met een notaris op te stellen. Daarnaast raden wij u aan om de hypotheek te laten doorberekenen door een adviseur. Hiermee weet u zeker dat de overeenkomst aan de juiste eisen voldoet, aftrekbaar is en eventuele onenigheid wordt vermeden.

Wilt u meer weten over de familiehypotheek? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Verder lezen →
18/3/2021
De rol van de notaris bij een echtscheiding

Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, is het belangrijk dat zaken goed op papier komen te staan. Dit geldt niet alleen wanneer u besluit de samenlevings-
overeenkomst te ontbinden, maar ook wanneer het om een scheiding van huwelijkspartners gaat. In beide situaties kan de notaris u helpen bij het regelen van uw scheiding.

De rol van de notaris bij een verzoek tot echtscheiding

Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u wilt scheiden, dan dient u een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Hierbij is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Toch kan ook de notaris een belangrijke rol spelen bij de afwikkeling van de echtscheiding. Een notaris kan u helpen om de huwelijkse voorwaarden op de juiste manier af te handelen en u adviseren over de verdeling van bezittingen die tijdens het huwelijk zijn verkregen.

Heeft u enkel een samenlevingscontract getekend bij de notaris, dan is de tussenkomst van een advocaat niet verplicht. U kunt het samenlevingscontract bij de notaris laten ontbinden. De notaris kan u begeleiden bij het maken van nieuwe afspraken over onder meer de verdeling van de inboedel. Ook over zaken als de polis van uw levensverzekering en pensioenaanspraken kan de notaris u adviseren.

Scheiden bij de notaris: mediation

Als de communicatie tussen u en uw partner nog goed is, dan kunt u ervoor kiezen om te scheiden via mediation. Mediation verloopt vaak sneller en prettiger dan wanneer u zich ieder laat vertegenwoordigen door een eigen advocaat. In plaats van het inschakelen van een zogenoemde mediator, kan ook de notaris optreden in deze rol. Een belangrijk speerpunt daarbij is dat de notaris altijd onafhankelijk en onpartijdig werkt en dat bij de afwikkeling van de scheiding daarom rekening kan worden gehouden met de belangen van alle betrokken partijen.

Afspraken in notariële akten

In sommige situaties komt u gedurende een scheiding hoe dan ook uit bij een notaris. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er een eigen woning is en er een akte van verdeling opgemaakt dient te worden. Kiest u ervoor om de gehele scheiding door de notaris te laten regelen, dan bent u er zeker van dat de scheiding juridisch goed geregeld wordt. Zo liggen afspraken vast in notariële akten, die zonder tussenkomst van de rechter afdwingbaar zijn.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Verder lezen →
18/2/2021
Erfrecht: wat is de legitieme portie?

Soms vinden ouders om uiteenlopende redenen dat hun kind geen recht heeft op een wettelijk erfdeel als de ouder komt te overlijden. Zij leggen dan in hun testament vast dat ze het kind onterven. De wet bepaalt dat een kind nooit volledig onterfd kan worden. Er blijft namelijk altijd recht bestaan op de legitieme portie.

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is het deel van de erfenis waar het kind altijd recht op houdt. De legitieme portie bestaat uit de helft van het wettelijke erfdeel. Laten we uitgaan van een voorbeeld: het betreffende kind had normaal gesproken recht op een derde deel van de erfenis, omdat er nog een echtgenoot en een ander kind zijn. Nu heeft de overleden ouder in het testament bepaald dat dit kind geen recht heeft op de nalatenschap. De legitieme portie is dan de helft van het wettelijke erfdeel. Kort door de bocht betekent dit dat het onterfde kind dan recht heeft op een zesde deel van de nalatenschap.

Nalatenschap versus legitimaire massa

Toch klopt het niet helemaal wat hierboven staat. De legitieme portie berekenen we namelijk niet alleen over de nalatenschap. Voor het berekenen van de legitieme portie kijken we naar de nalatenschap en we tellen daar alle giften die de erflater bij leven heeft gedaan bij op. We noemen de nalatenschap en de giften samen de legitimaire massa. In de praktijk blijkt de legitimaire massa vaak lastig te berekenen, omdat het onterfde kind geen toegang heeft tot de informatie waaruit blijkt dat er giften gedaan zijn. Via een rechter kan het kind dan afdwingen om inzage te krijgen in de bankafschriften die teruggaan tot zeven jaar voor de datum van overlijden.

Inkorten van giften

Als u als onterfd kind kunt aantonen dat er voor het overlijden grote giften gedaan zijn, dan kan de legitimaire massa een veel hoger bedrag zijn dan het bedrag van de nalatenschap. Als het kind dan besluit een beroep te doen op de legitieme portie van zijn erfdeel, dan bestaat de kans dat de legitieme portie meer is dan het erfdeel dat de erfgenamen zullen ontvangen. In uitzonderlijke gevallen kan het zelfs zo zijn dat de nalatenschap niet toereikend is om de legitieme portie te voldoen. In dat geval moeten de erfgenamen de giften aan de nalatenschap terugbetalen, zodat hiervan de legitieme portie betaald kan worden. We noemen dit juridisch het inkorten van giften.

Wat u moet weten over het opeisen van de legitieme portie

 • De legitieme portie gaat boven de betaling van de nalatenschap aan de erfgenamen. Dit betekent dat eerst de legitieme portie moet worden voldaan, voordat de nalatenschap over de erfgenamen verdeeld kan worden.
 • De legitieme portie bestaat enkel uit geld. U ontvangt dus geen spullen die tot de nalatenschap behoren.
 • U bent geen erfgenaam.
 • U kunt de legitieme portie pas opeisen wanneer de langstlevende echtgenoot is overleden. Het is overigens wel van belang dat u de hoogte van de legitieme portie zo spoedig mogelijk vaststelt na het overlijden en niet wacht tot de langstlevende ouder overlijdt.
 • U moet een beroep doen op de legitieme portie binnen vijf jaar na het overlijden van de erflater.
 • U bepaalt zelf of hij een beroep doet op de legitieme portie. Besluit hij hier geen beroep op te doen, dan is de legitieme portie deel van de nalatenschap en zal deze verdeeld worden onder de andere erfgenamen.

Wilt u meer weten over het opeisen van uw legitieme portie of heeft u hulp nodig bij het berekenen van de hoogte ervan, neem dan contact op met HJ Notariaat. 


Verder lezen →
19/1/2021
Regel uw zaken goed met een samenlevingscontract

‘Een samenlevingscontract is alleen voor mensen die van plan zijn om uit elkaar te gaan.’ ‘De enige die beter wordt van een samenlevingscontract, is de notaris.’ Het zijn uitspraken over de samenlevingsovereenkomst die we helaas regelmatig horen. Een samenlevingscontract is niet verplicht, maar gaat u samenwonen, dan raden wij u aan om deze overeenkomst wel op te (laten) stellen en deze te laten bekrachtigen door een notaris. Waarom dat belangrijk is, vertellen we u graag in dit artikel.

Samenwonen

Als u met een ander gaat samenwonen, dan is het belangrijk om de zaken goed te regelen. Als we het hebben over samenwonen, dan hebben we het overigens niet alleen over het samenwonen met uw partner. Besluit u samen met een familielid of een vriend een huis te betrekken, dan is het net zo goed belangrijk om uw zaken goed te regelen. U kunt maximaal met één persoon een samenlevingsovereenkomst aangaan.

De wet regelt verder niets voor mensen die ongehuwd samenwonen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden bij een scheiding eerlijk verdeeld moeten worden. Nu denkt u misschien dat u daar met uw partner tegen die tijd duidelijke afspraken over kunt maken. Maar wat als er emoties meespelen tegen die tijd? Of wat als uw partner overlijdt en u ineens met de familie van uw partner moet discussiëren welke items er door wie zijn ingebracht? Dan bestaat de kans dat het ineens allemaal niet meer zo makkelijk is als u voorheen voor ogen had.

Overlijden van de samenlevingspartner

Als uw partner overlijdt en u heeft geen samenlevingsovereenkomst opgesteld, dan krijgen de erfgenamen de helft van het huis en de inboedel. Dat is ook het geval wanneer één van de partners veel eigen geld in het huis heeft gestoken. Leg daarom altijd duidelijk vast in een samenlevingscontract wie welk deel heeft ingebracht. Als u in de samenlevingsovereenkomst vastlegt dat de langstlevende partner alle gemeenschappelijke goederen zoals het huis en de inboedel krijgt, dan noemen we dit ook wel een verblijvingsbeding.

Waarom zou u het notariaat betrekken bij uw samenlevingscontract?

Natuurlijk kunt u onderling afspraken maken en regelt u daarmee ook een groot deel van uw zaken. Toch kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om het samenlevingscontract bij de notaris vast te leggen. Banken kunnen dit vereiste bijvoorbeeld stellen als u een hypotheek wilt afsluiten. Maar ook pensioenfondsen kunnen een notariële samenlevingsovereenkomst als voorwaarde stellen om aanspraak te maken op een partnerpensioen na overlijden.

De samenlevingsovereenkomst en het fiscaal partnerschap

In alle gevallen die we hiervoor noemden, blijkt het samenlevingscontract vooral nodig op het moment dat er iets misgaat. U besluit uit elkaar te gaan of een van de partners komt te overlijden. Maar wist u dat een samenlevingscontract u ook serieus geld kan opleveren als u nog wel samen bent? Met een notariële samenlevingsovereenkomst kunnen u en uw partner namelijk als fiscale partners door de Belastingdienst worden aangemerkt. Dit betekent dat u de aftrekposten bij de belastingaangifte mag verdelen en dit kan een ruim belastingvoordeel opleveren.

Heeft u na het lezen van bovenstaande vragen over het samenlevingscontract of wilt u weten wat ons notariaat hierin voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend adviesgesprek. 


Verder lezen →
26/11/2020
Levenstestament: wat is het en waarom zou u het afsluiten?

Het laten opstellen van een levenstestament door een notaris is ontzettend belangrijk. Ontdek hier waarom.

Waarom een levenstestament laten opstellen door een notaris? 


Het laten opstellen van een testament is voor de meeste mensen niet vreemd. Zo bent u er immers van verzekerd dat uw nalatenschap goed afgehandeld wordt na uw overlijden. Het laten opstellen van een levenstestament is daarentegen toch vaak minder vanzelfsprekend. Terwijl het juist ontzettend belangrijk is om ook tijdens uw leven uw zaken goed vast te leggen. Mocht er iets gebeuren waardoor u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen, dan is het fijn dat u uw zaken goed geregeld heeft. 


Wij leggen u graag uit wat een levenstestament precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is om deze te laten opstellen.

Wat is een levenstestament? 


In een levenstestament laat u vastleggen hoe u zaken geregeld wilt hebben mocht er bij leven iets gebeuren, waardoor u uw zaken niet meer zelf kunt regelen. In het levenstestament wijst u iemand aan (een gevolmachtigde) die uw belangen behartigt als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Denk hierbij aan ziekte of andere omstandigheden. 


Een notaris zal beoordelen of u wilsbekwaam bent ten tijde van het opstellen van het levenstestament. Dit betekent dat u in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen en de gevolgen hiervan te kunnen overzien. 

Waarom een levenstestament laten opstellen?


Het grote voordeel van een levenstestament is dat banken de in het testament genoemde gevolmachtigde erkennen. Hierdoor verkrijgt deze persoon direct de benodigde machtigingen om uw zaken te kunnen regelen. Deze gevolmachtigde mag dan bijvoorbeeld uw vermogen beheren of schenkingen verrichten namens u, of uw huis verkopen. 


Ook kunt u zaken omtrent uw gezondheid laten vastleggen. Denk hierbij aan:

 • Hoe staat u tegenover euthanasie? 
 • Wilt u uw organen doneren na uw overlijden? 
 • Hoe kijkt u aan tegen opname in een verzorgingstehuis? 
 • En hoe wilt u verzorgd worden in geval van ziekte? 


Het is goed om op een rustig moment over al deze vragen na te denken en dit vast te laten leggen in een levenstestament. Dit geeft u niet alleen de rust dat alles goed geregeld is, maar zorgt er ook voor dat u de regie in handen houdt. 


Ik kan mij voorstellen dat u na het lezen dit artikel nog vragen bij u opkomen. Elke persoon en elke situatie is immers uniek. U bent van harte welkom bij ons op kantoor voor een vrijblijvend adviesgesprek.  


Verder lezen →
6/11/2020
Wat zijn de nieuwe regels voor de overdrachtsbelasting?

De regels over de hoogte van de overdrachtsbelasting veranderen in 2021. Wij leggen uit wat de belangrijkste veranderingen zijn. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons notariaat op. Onze notarissen voorzien u graag van passend advies. 

Overdrachtsbelasting

Als u een woning in Nederland koopt dan bent u verplicht om een bepaald percentage aan overdrachtsbelasting te betalen. In 2020 is het bedrag van de overdrachtsbelasting voor woningen 2%. De regels over de overdrachtsbelasting veranderen omdat de overheid starters en doorstromers meer kans wil geven op de woningmarkt. Per 1 januari 2021 veranderen de tarieven voor de overdrachtsbelasting. Welk tarief een koper betaalt hangt af vanaf dat moment af van de leeftijd van de koper en van wat de koper met de woning gaat doen. 

Nieuwe regels overdrachtsbelasting

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning, als de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. Voor kopers van 35 jaar of ouder is de overdrachtsbelasting 2% en voor beleggers is de belasting 8%.

Niet iedere koper kan gebruik maken van de startersvrijstelling, er gelden een aantal voorwaarden:

 • De koper is minimaal 18 jaar en niet ouder dan 35 jaar.
 • De koper koopt de woning.
 • Het is de eerste keer dat de koper gebruikt maakt van de startersvrijstelling. Het gaat er niet om of een koper al eens eerder een huis heeft gekocht: het gaat om de vraag of de koper al eens gebruik heeft gemaakt van de startersvrijstelling. De koper verklaart dit schriftelijk.
 • Er geldt een hoofdverblijfcriterium. Dit betekent dat de koper zelf in de woning gaat wonen. De koper verklaart dit schriftelijk.

Als een van de kopers jonger is dan 35 jaar en de andere koper is ouder dan 35 jaar, dan betaalt de koper van boven de 35 jaar 2% belasting over zijn deel. De andere koper betaalt geen overdrachtsbelasting over zijn deel als hij aan alle voorwaarden voldoet. 

Een andere verandering in de regels rondom de overdrachtsbelasting is dat kopers 8% belasting moeten betalen als ze niet zelf in de woning gaan wonen. Bijvoorbeeld omdat ze de woning voor hun kind kopen, omdat ze de woning als vakantiehuis gaan gebruiken of als ze de woning gaan verhuren.

Gebruik maken van de nieuwe regels

Als u een huis wilt kopen en gebruik wilt maken van de nieuwe regels dan kan dat als de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. Geef aan de verkoper aan dat u de passeerdatum in 2021 wilt laten plaatsvinden. Let er dan wel op dat de hypotheekofferte in de tussentijd niet verloopt want dan kan het gebruik maken van de nieuwe regels ongunstig voor u uitvallen. 

De notaris is verantwoordelijk voor het afdragen van de overdrachtsbelasting. De Belastingdienst controleert na de overdracht of een koper zelf in de gekochte woning woont en of de koper al eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. 

Meer weten over de nieuwe regels of wilt u advies op maat? Neem dan contact met ons notariaat op.


Verder lezen →
26/10/2020
Vacature marketing & sales/ business developer


HJ Notariaat is op zoek naar een medewerker marketing en sales/ business developer

Wie zijn wij?

HJ Notariaat is een middelgroot notariskantoor in Castricum, Noord-Holland. Totaal werken zo’n 18 mensen bij HJ Notariaat, waaronder 3 notarissen, diverse juristen en klerken en ondersteunende medewerkers. HJ Notariaat B.V. verleent full-service notariële dienstverlening van hoog niveau, en is met name gericht op het personen- en familierecht en erfrecht en het particuliere vastgoed, alsook het ondernemingsrecht.

Werken bij HJ Notariaat betekent werken bij een dynamisch kantoor waar persoonlijk contact het allerbelangrijkste is, zowel met onze cliënten als met onze collega’s. Wij maken gebruik van de meest recente hard- en software en volgen de ontwikkelingen binnen de markt op de voet. Onze juristen en medewerkers zijn betrokken en hebben passie voor hun vak. Collega’s die hun verantwoordelijkheid nemen en cliënten proactief van dienst zijn.

Waarom zoeken wij jou?

Het notariaat is continue in beweging. Nieuwe trends zijn zichtbaar, cliënten en ondernemers veranderen en online-activiteiten zijn niet meer weg te denken. Dit vergt van onze organisatie flexibiliteit: kansen creëren en benutten. Daar zijn wij continue mee bezig.

Wij willen onze commerciële dienstverlening (waaronder (online)marketing, sales en communicatie) uitbreiden en verbeteren. 

Het doel van de functie

Het actief behouden, uitbouwen en uitbreiden van de afzetmarkt en het bewaken en verbeteren van de omzet van het kantoor alsmede de kwaliteit van de dienstverlening. 

De taken:

 • het benutten van nieuwe kansen, markten en het identificeren van trends;
 • het uitwerken en uitbreiden van sales- en marketingactiviteiten op cliënt niveau voor zowel huidige als nieuwe cliënten;
 • meedenken en opstellen van een strategie om nieuwe markten te benaderen;
 • het actief opvolgen van leads;
 • nauw contact onderhouden met onze extern commercieel strategisch bureau;
 • het bewaken van de cliënt portfolio;
 • het onderhouden en uitbreiden van de cliënt portfolio;
 • beheren en toevoegen van online content (Facebook, website et cetera);
 • indien wenselijk aanwezig zijn bij lezingen, netwerkborrels of andere bijeenkomsten die het kantoor ten nutte kunnen zijn en deze activiteiten ook actief benaderen en voorstellen;
 • praktische ‘hands-on’ werkzaamheden zoals het beheren van de algemene email-inbox, het verdelen van taken over de verschillende afdelingen;
 • het verlenen van service aan onze cliënten (klachten, opmerkingen, het maken van afspraken).

Omdat het een nieuwe functie is krijg je volop de ruimte om deze functie in te vullen. Je werkt nauw samen met de notarissen en met de verschillende afdelingen van het kantoor alsmede met onze marketingstrategen, verbonden aan een externe organisatie. Je implementeert de uitgestippelde marketingstrategie.

Wie ben jij en wat bieden wij?

Je bent energiek, overtuigend, innemend en zelfverzekerd. Representatief in je verschijning en bij voorkeur fulltime beschikbaar. Je maakt makkelijk contact met anderen. Wij bieden een marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. HJ notariaat biedt de mogelijkheid om (deels) thuis te werken en hanteert flexibele arbeidstijden.

De vereisten:

 • afgeronde opleiding op Hbo-niveau. Markering-richting is een pre;
 • kennis van marketing/ business development processen, conceptmatig begrip van CRM en nieuwe technologieën, die ons in staat stellen nieuwe cliënten te werven en te behouden;
 • je bent bekend met de dynamiek van een professionele service organisatie en je voelt je hier in thuis;
 • je beschikt over goede commerciële en adviesvaardigheden om als aanspreekpunt en sparringpartner te fungeren;
 • je hebt advieskracht op commercieel niveau;
 • je kunt goed schakelen tussen beleid en uitvoering. ‘Denkkracht in combinatie met een ‘hands on’ instelling’;
 • je beschikt over een resultaatgerichte instelling en overtuigingsrecht. Je bent in staat om mensen mee te nemen in verandering en verbetering;
 • je herkent je in de volgende eigenschappen: accuraat, proactief, stressbestendig organisatietalent, pragmatisch, zelfstandig.


Wil je meer weten over deze functie neem dan contact op met mr. J.R. Heldring of mw. Mr. C.S. Jankipersad (0251-659108 of via post@hjnotariaat.nl )


Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief met c.v. per email naar: post@hjnotariaat.nl t.a.v. mr. J.R. Heldring en mw. mr. C.S. JankipersadVerder lezen →
24/4/2020
Kan ik ook online afspreken met de notaris?

Jazeker! Het adviesgesprek kan telefonisch plaatsvinden of via een beeldverbinding, zoals Skype, Whatsapp of een andere applicatie. U ziet dan de notaris op beeld. Een offerte en conceptakte ontvangt u per e-mail. Daarop kunt u ook per e-mail reageren.

Voor het tekenen van de akte komt u normaal gesproken naar ons kantoor. Bent u hier fysiek niet toe in staat of durft u het niet aan vanwege besmettingsgevaar? Dan kunt u met de notaris een plaats afspreken waarbij de notaris met eigen ogen kan zien dat u de akte daadwerkelijk zelf ondertekent. Wij hebben ervaring opgedaan met mensen die in de auto of in hun eigen woonkamer de akte ondertekenen met de notaris op veilige afstand aan de andere kant van het raam.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Verder lezen →
23/4/2020
Marijn Vos - van Roijen benoemd tot notaris

Met trotst delen wij u mee dat mr. Marijn Vos - van Roijen (1969) vandaag 23 april 2020 is beëdigd door de rechtbank te Amsterdam in verband met haar benoeming tot toegevoegd notaris bij HJ Notariaat in Castricum.

Marijn adviseert cliënten en passeert akten op elk notarieel rechtsgebied, waaronder het vastgoedrecht, personen- en familierecht, erfrecht en ondernemingsrecht. Marijn is toegevoegd aan het protocol van notaris mr. Jakob Roelf Heldring.

Als toegevoegd notaris heeft Marijn dezelfde bevoegdheden als de notaris aan wie zij is toegevoegd en kan dus zelfstandig akten passeren. Het verschil met een notaris is dat de toegevoegd notaris in dienst is.

Aan de benoeming tot toegevoegd notaris gaat een uitgebreide procedure vooraf. De kandidaat ondergaat eerst een psychologische persoonstoets. Ook moeten verschillende instanties en personen positieve referenties over de kandidaat afgeven en wordt de kandidaat beoordeeld door de commissie toegang notariaat. Na de ministeriële goedkeuring wordt de kandidaat bij de rechtbank beëdigd.


Verder lezen →
7/2/2020
Nu regelen voor later: het levenstestament.

Wilsonbekwaamheid. Een lastig en niet altijd duidelijk begrip. In de juridische wereld betekent het dat u niet meer in staat bent om uw eigen ‘vermogensrechtelijke- en persoonlijke belangen’ waar te nemen.

Veel mensen denken hier niet echt over na, of gaan er vanuit dat dit vanzelf geregeld is, omdat ze bijvoorbeeld getrouwd zijn of kinderen hebben. Dit is niet het geval. Als u wilsonbekwaam bent, kunnen geen rechtshandelingen meer namens u worden uitgevoerd (denk aan het verkopen van een woning, bankzaken regelen of een schenking uitvoeren, of beslissingen worden genomen van medische aard), tenzij:

• een bewind is ingesteld over uw vermogen (dit gaat via de rechter), en/of een mentor die uw lichamelijke belangen behartigd, of

• u een ‘gevolmachtigde’ hebt aangesteld (een vertrouwenspersoon), veelal via een akte bij de notaris.

Een bewind aanvragen via de rechter duurt vaak lang en kan onnodig belastend voor u zijn. Daarnaast mag de bewindvoerder niet altijd zomaar alle rechtshandelingen meer uitvoeren. Soms alleen met toestemming van de rechter. Ook moet elke jaar rekening en verantwoording worden afgelegd aan de rechter.

Daarom is het verstandig om nu na te denken over een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen). Uw wensen kunnen dan worden vastgelegd in een ‘levenstestament’. Dit is een notariële akte die werkt als u nog leeft (een testament werkt alleen als u bent overleden).

U kunt in een levenstestament laten vastleggen wat in een specifieke situatie – bij uw wilsonbekwaamheid – namens u gedaan of geregeld moet worden. Denk dan bijvoorbeeld aan uw wensen ten aanzien van:

• uw financiën, uw onderneming, uw woning;

• schenkingen, of u deze wilt blijven doen en onder welke voorwaarden;

• medische handelingen;

• allerlei praktische zaken, zoals de verzorging van uw huisdieren.

U kunt het levenstestament ook beperken tot bijvoorbeeld alleen uw geld en goederen. We spreken dan van een ‘notariële volmacht’. Ook als u ondernemer bent is het levenstestament van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf bij uw eventuele wilsonbekwaamheid.

Het is niet verstandig uw wensen thuis aan de keukentafel vast te leggen. Bij de notaris staat uw identiteit en datum van ondertekening vast. De notaris controleert of u de inhoud begrijpt zodat niemand later kan beweren dat u de kluts al kwijt was.

Tenslotte: alleen via de notaris kunt u beslissingen over uw eigen woning regelen. Met het levenstestament houden u en uw naasten zelf de regie over uw leven. Op onze website hebben wij een brochure en een stappenplan opgenomen.

Heeft u vragen over het opstellen van een levenstestament, neemt u dan contact op met een van de notarissen van HJ Notariaat in Castricum voor het maken van een vrijblijvende afspraak. U bent van harte welkom!

Verder lezen →
5/2/2020
Echtscheiding? Testament maken!

Tim en Manon zijn gescheiden. Na een huwelijk van tien jaren, waarbij 2 kinderen zijn geboren, was de vlam gedoofd. Wel hebben ze afgesproken gezamenlijk het gezag over de kinderen te houden. De kinderen verblijven bij Manon. Tim heeft een omgangsregeling met de kinderen op vastgestelde tijden. De verhouding tussen de ex-echtelieden is gespannen. Ze gunnen elkaar weinig: al helemaal niets als een van hen beide komt te overlijden. Wat moeten ze regelen? Een testament!

Erfstelling

Wat kunnen Tim en Manon, beiden afzonderlijk van elkaar, in een testament regelen? Beiden zullen ze willen dat de kinderen als erfgenamen optreden. Dat is wettelijk al zo geregeld, dus dat hoeven ze niet bij testament te regelen. Maar wat gebeurt er als daarna een van de kinderen overlijdt? Dan erft naast het andere kind ook de ex-echtgeno(o)t(e)! En dat zal nooit de bedoeling zijn. Dit is te voorkomen door middel van het opstellen van een tweetrapsmaking in het testament: De ex-echtelieden zullen in het testament bepalen, dat wat de kinderen van hen verkrijgen, na het overlijden van dat betreffende kind, zal toekomen aan een door hen aan te wijzen derde, bijvoorbeeld het andere kind, of overige familieleden. Daarmee wordt voorkomen dat er iets bij de ex-echtgeno(o)t(e) terecht komt.

Voogdij

Aangezien de ex-echtelieden gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen verkrijgen, zal bij overlijden van een van hen de laatstlevende automatisch het ouderlijk gezag verkrijgen. Het regelen van de voogdij, waarbij een ander dan de laatstlevende ouder tot voogd wordt benoemd, heeft derhalve dan ook geen zin. Wel natuurlijk voor de situatie dat de laatstlevende van hen beiden overlijdt. Dan moet er in het testament wel een voogdijregeling worden getroffen.

Bewind

Om te voorkomen dat na het overlijden van de ene ouder de andere als gezagdragende ouder van de minderjarige kinderen aan de erfenis komt, dient er in het testament een bewindvoerder aangesteld te worden. Deze bewindvoerder beheert de erfenis uitsluitend in het belang van de minderjarige kinderen, tot het moment dat ze meerderjarig worden (bij de 18-jarige leeftijd). Overigens is het verstandig om de bewindvoeringsperiode te verlengen tot bijvoorbeeld de 21-jarige leeftijd.

Onttrekking ouderlijk vruchtgenot

In de wet staat geregeld, dat de ouder het recht toekomt de vruchten (denk aan rente) te genieten van het vermogen van de minderjarige kinderen. Dit is alleen maar te voorkomen, door in het testament de ex-echtgeno(o)t(e) uit te sluiten van het ouderlijk vruchtgenot. In dat geval komen de vruchten toe aan de minderjarige kinderen.

Executele

Vanwege het feit, dat er minderjarige kinderen zijn betrokken bij een overlijden van een ouder, is het altijd aan te raden een executeur te benoemen: dit voorkomt veel extra werkzaamheden bij de rechter en dat uw ex-e. Aan de executeur kunnen verregaande bevoegdheden worden gegeven teneinde de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden.

Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer zaken, die er geregeld kunnen worden in een testament, maar deze hoofdzaken zien we toch altijd wel terugkomen in het testament.

Heeft u vragen over het opstellen van een testament, neemt u dan contact op met een van de notarissen van HJ Notariaat in Castricum voor het maken van een vrijblijvende afspraak. U bent van harte welkom!

Verder lezen →